حمایت انجمن صنفی کارفرمائی صنعت ماکارونی استان البرز از ائتلاف توسعه پایدار البرز اخبار

دبیر کارفرمایی صنعت ماکارونی استان البرز ائتلاف مورد حمایت این انجمن در دومین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز را معرفی کرد.

نامه حمایت از ائتلاف توسعه پایدار البرز

گروه
منبع
تاریخ ارسال ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت ماکارونی استان البرز
Alborz Pasta Industry Association http://www.alpia.ir